Hållbarhet

Vi arbetar aktivt med vårt hållbarhetsarbete för att det ska bli en naturlig del av vår affär och kultur. Det gör vi tillsammans genom en öppen miljö där delaktighet och respekt för varandra ligger som grund.

Arbetsmiljö
Vi ska sträva efter en arbetsmiljö som gör att alla anställda trivs och kan utvecklas i sitt arbete. Med ett konkret mål om att ingen ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. En bra och trivsam arbetsmiljö är för oss en förutsättning för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga hos såväl kunder som hos nya medarbetare.
 

Vårt arbetsmiljöarbete innebär ett gemensamt ansvar där alla anställda ska vilja medverka. Utöver det har vi en arbetsmiljöpolicy som säkerställer att vi:

-Beaktar arbetsmiljöperspektivet i beslut och aktiviteter som genomförs vid förändringar av verksamheten

-Följer upp vårt arbete systematisk med regelbundna avstämningar runt den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

- Att chef, medarbetare och skyddsombud har rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö

-Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert

-Vårt rehabiliteringsarbete präglas av att vi agerar tidigt om någon drabbas av sjukdom med målet att alla ska återvända i arbete

-Vi följer aktuell arbetsmiljölagstiftning

Miljö
Det ställs högre krav på oss att vi som aktör ska minska vår miljöpåverkan. Vår påverkan på miljön ligger i huvudsak på utsläpp från transporter mellan kunder. Detta är ett pågående arbete där vi bland annat har en bilpolicy med mål om att endast använda oss av elbilar. Den el vi använder på vårt kontor är miljömärkt. Vi sorterar vårt avfall som sedan tas om hand om på ett miljövänligt sätt.